Det er dette dyrevelferd handler om. Å sørge for at dyrene får den næringen de trenger og blir beskyttet mot fysisk ubehag, sykdom, skade og stress. Disse områdene har vi i dagens moderne samfunn fått ganske god kontroll på. Det punktet som kanskje er dårligst ivaretatt når det kommer til dyrevelferd er friheten dyret har til å utøve normal atferd. Alle dyr har en grunnleggende naturlig atferd og vi har et felles ansvar for å ta vare på dyrene våre og sørge for at de får utøvet denne atferden. Hver enkelt eier er ansvarlig for å legge til rette for sitt eget dyr, men samfunnet generelt må også sørge for at eierne har mulighet til å ta vare på dyrene sine.

Hundens naturlige atferd innebærer å kunne løpe fritt. Gleden du kan se når en hund i bånd blir sluppet fri, viser dette tydelig. Hunden har et iboende behov for å være i aktivitet og det er vår plikt å sørge for at dette behovet dekkes. De aller fleste hundeeiere tar dette ansvaret seriøst, problemet er at resten av samfunnet gjør det stadig vanskeligere å være en slik ansvarlig hundeeier. Stadig flere kommuner kommer med restriksjoner som innskrenker mulighetene for å la hunden gå løs. Vi håper flere ønsker å bidra i Norsk Kennel Klubs (NKK) arbeid for å sette fokus på disse utfordringene, ved å si ifra til lokale politikere hvilken plikt de har til å gi dyrene den friheten de fortjener.

Båndtvang

I Norge har vi båndtvang fra 1. april til 20. august. Dette er for å sikre andre dyr når de er i en sårbar periode av året. Siden Norge er et langstrakt land med ulike behov, gir også regelverket hver enkelt kommune lov til å utvide båndtvangen hvis det er veldig gode grunner til dette. Denne muligheten ser vi dessverre blir brukt oftere en nødvendig, og på feil grunnlag. I tillegg gjør regelverket det vanskelig for hundeeiere å ha kontroll på hvilke regler som gjelder på ulike stedene de reiser til. NKK jobber nå med en karttjeneste som vil gi ansvarlige hundeeiere muligheten til å lese seg opp på gjeldende regler før de drar på tur. Når det er sagt er det viktig å huske på at det er eiers fulle ansvar å ha kontroll på hunden, også når det ikke er båndtvang.

NKK mener fokuset må være å begrense hundens frihet så lite som mulig, og huske på alle de viktige fordelene ved at hundene kan få utrykke seg naturlig. I de tilfellene kommunene likevel finner det nødvendig å innskrenke hundens frihet, må minstekravet være at kommunen kompenserer med å legge til rette på andre måter. I byer og tettbebygde strøk kan det settes av områder til egne hundeparker. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt.

Hundens betydning

Det er viktig at samfunnet legger til rette for hunden, fordi hunden gir så mye tilbake til samfunnet. Det er bevist at hunder har en svært gunstig påvirkning på folkehelsen fordi hunden motiverer eieren til fysisk aktivitet. Ansvarlige hundeholdere vil imøtekomme dyrets behov for bevegelse, og får da samtidig selv en helsegevinst ved å følge hunden ut i aktivitet.

Foruten å hjelpe enkeltmennesker med fysiske og psykiske plager, går mange hunder på jobb hver dag hvor de bidrar med viktige samfunnsoppgaver. Redningsmannskap og politi bruker hunder til å finne personer som har gått seg bort og til å spore opp kriminelle. Tollvesenet bruker hunder til å avsløre ulovlige stoffer som er på vei inn i landet, og service- og førerhunder hjelper mennesker gjennom hverdagen. Det skulle bare mangle at vi lot menneskets beste venn få løpe fritt og leke fra tid til annen.

Norsk Kennel Klub vil fortsette å arbeide for et samfunn som legger til rette for hundens naturlige atferd. Et samfunn som gjør det enkelt å ha en lykkelig hund og som gir flere aktive, fornøyde hundeeiere. Vi håper mange ser dette behovet og vil støtte oss i dette arbeidet fremover.